logo

Privacy statement

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Door deze nieuwe wet is het belangrijk om te weten, zowel voor de leden als voor de vereniging, welke gegevens de vereniging van de leden moet vastleggen voor het uitvoeren van de verenigingstaken.

Focoss is tevens eigenaar en beheerder van de website Focoss.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging conformeert zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft aangeleverd aan de Vereniging. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals o.a. e-mailadres en NAW-gegevens).

Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  • het opzetten en muteren van een ledenadministratie;
  • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden buiten de vereniging verstrekt.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging, secretaris@focoss.nl